Atomvåpen og verden

Så lenge noen land har atomvåpen kommer enda flere til å ønske å skaffe seg egne. Både Blix-kommisjonen og FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon har understreket at nedrustning er det viktigste tiltaket for å hindre spredning av atomvåpen.

Den 7. juli 2017 ble FN-traktaten for et forbud mot atomvåpen vedtatt i FN da 122 stater stemte for avtalen.  Atomvåpen reguleres på ulikt vis gjennom en rekke ulike avtaler. I det internasjonale systemet kan en avtale i seg selv ikke hindre en stat ifra å bryte den. Derimot bidrar avtaler til å styrke internasjonale normer og det blir mye vanskeligere i å bryte disse avtalene.

Med de juridisk bindene avtalene som for eksempel forbyr kjemiske våpen og klasevåpen, har det blitt mye vanskeligere å få tak i disse våpnene. Når land og våpenindustrien ikke lenger handle med en viss våpentype, synker tilgangen markant. For å regulerer atomvåpen finnes det foruten FNs atomvåpenforbud, bilaterale nedrustningsavtaler, ikke-spredningsavtalen, to prøvestansavtaler, avtaler om avtaler om spaltbart materiale, atomvåpenfrie soner og også om atomvåpenstatenes egne kjernefysiske doktriner.

Artikkelen er under arbeid

Sist oppdatert: 200319