Ordforklaringer

Atomvåpenverdenen vrimler av forkortelser og begreper som er vanskelige å forstå. Håper denne listen kan hjelpe med å holde litt bedre orden på de forkortelsene og uttrykkene som blir brukt på sidene her.

ABM Anti-Ballistic Missile Treaty Avtale om ballistiske raketter
Anrikning Prosess hvor andelen av uran-235 økes
BTWC Biological and Toxic Weapons Convention Biologivåpenkonvensjonen
CCW Convention on Certain Conventional Weapons Konvensjonen om inhumane våpen
CD Conference on Disarmament Nedrustningskonferansen
CTBT Comprehensive Test Ban Treaty Den kjernefysiske prøvestansavtalen
CTBTO Comprehensive Test Ban Treaty Organisation Organisasjonen for den fullstendige prøvestansavtalen
CWC Chemical Weapons Convention Kjemivåpenavtalen
EU European Union Den europeiske union
Fisjon Spaltning av atomkjernen i to nesten like store deler. Disse kalles fisjonsprodukter eller spaltningsprodukter, og er radioaktive. Samtidig med spaltningen frigjøres mye energi og to eller tre nye nøytroner. Disse kan igjen spalte nye atomer
Fusjon Sammensmeltning av lette grunnstoff, til tyngre. Samtidig frigjøres mye energi
Fissilt materiale Spaltbart materiale
FMCT Fissile Material Cut off Treaty Avtale for forbud og kontroll av spaltbart materiale til bruk i atomvåpen
FN United Nations Forente nasjoner
G8-partnerskapet Internasjonalt initiativ startet av G8-landene mot spredning av kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære materialer og våpen
GICNT Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism Initiativet mot kjernefysisk terrorisme
HEU Highly Enriched Uranium Høyanriket uran. Uran hvor andelen av uran-235 er økt til over tjue prosent
IAEA International Atomic Energy Agency Det internasjonale atomenergibyrået
ICBM Intercontinental Ballistic Missile Interkontinental ballistisk missil
Implosjon Innadrettet eksplosjon
INF Intermediate-Range Nuclear Forces Avtalen om mellomdistanseraketter
IPPNW International Physicians for the Prevention of Nuclear War Internasjonale leger mot atomvåpen
Kjedereaksjon Kontinuerlige spaltningsprosesser i det spaltbare materialet
Kontaminering Forurensning av luft, vann og omgivelser med radioaktivt materiale
Kritisk masse Den minste mengden spaltbart materiale som må til for at kjedereaksjoner skal opprettholdes
Kt Kiloton Kilotonn
Lavaktivt avfall Avfall som bare inneholder små mengder radioaktivt materiale
LEU Low Enriched Uranium Lavanriket uran. Uran hvor andelen av uran-235 er under tjue prosent
MAD Mutually Assured Desttruction Garantert gjensidig utslettelse
MIRV Multilpe Independently Targetable Re-entry Vehicle Missil med flere atomvåpenhoder
Mt  Megatonn
NGO Non Governmental Organisation Ikkestatlig organisasjon som vanligvis jobber for en ideell sak
NLA Norske leger mot atomvåpen
NPG NATO Nuclear Planning Group Gruppen for atomvåpenplanleggine i Nato
NPT Nuclear non-Proliferation Treaty Ikke-spredningsavtalen
NSG Nuclear Suppliers Group Multilateralt regime som skal regulere salg av kjernkraftteknologi
OST Outer Space Treaty Avtalen om det ytre verdensrom
P Plutonium Radioaktivt materiale som dannes ved bestråling av uran i kjernekraftverk
PAROS Prevention of an Arms Race in Outer Space Avtale for å hindre opprustning i verdensrommet
PNI Presidential Nuclear Initaitive
PPW Prevention of Placement of Weapons in Outer Space Avtale for å forby utplassering av våpen i verdensrommet
PSI Proliferation Security Initiative Initiativet for spredningssikkerhet
PTBT Partial Test Ban Treaty Den partielle prøvestansavtalen
Radioaktivt materiale Stoff som kan sende ut partikler og stråling fra atomkjernen. Det finnes både naturlige radioaktive stoffer og radioaktive stoffer som er kunstig produsert
RCW Reaching Critical Will
Reprosessering Separasjonsprosess hvor uran og plutonium skilles fra radioaktive spaltningsprodukter
RRW Reliable Replacement Warhead
Safeguards Kontrolltiltak for å slå fast at stater ikke bruker spaltbare materialer eller utstyr til å utvikle atomvåpen
SALT Strategic Arms Limitation Treaty Avtalen om begrensningen av strategiske atomvåpen
SLBM Submarine Launched Ballistic Missile Ubåtavfyrt ballistisk missil
SORT Strategic Offensive Reduction Treaty
SSNB Nuclear-powered Ballistic Missile Submarine Atomdrevet angrepsubåt
START Strategic Arms Reduction Treaty Avtalen om strategiske styrkereduksjoner
Subkritisk Underkritisk masse. Massen er ikke tilstrekkelig til å opprettholde kjedereaksjoner
Superkritisk en overkritisk masse hvor kjedereaksjonen starter og opprettholdes
Sv Sievert Sievert
U Uran Uran. Naturlig forkommende radioaktivt stoff. I naturlig uran er det 0,7 prosent våpenuran. Andelen er for lav til å lage våpen. Uranet må i så fall anrikes
UN United Nations  Forente nasjoner (FN)
UNDC UN Disarmament Commission  FNs nedrustningskommisjon
Våpenmateriale Spaltbart materiale med direkte anvendelse i våpen, med andre ord
høyanriket uran og plutonium
WMDC Weapons of Mass Destruction Commission  Masseødeleggelsesvåpen

 

Seneste oppdateringen: 151221