For lærere

Det finnes mange måter å engasjere elever og studenter på. Det finnes også mange måter å vekke følelser på og skape engasjement. Når det gjelder atomvåpen vet vi at jo mer en person vet om konsekvensene av disse våpnene, desto mer blir personen engasjert. Gjennom kunnskap er det lettere å skape en interesse for hvordan verdens skjebne avhenger av politiske beslutninger.

Hold et innlegg/debatt

Denne øvelsen gir eleven anledning til å trene på å holde et innlegg for et publikum. Det handler om å argumentere for eller i mot atomvåpen med velbegrunnede argumenter. Hva er fordelene/ulempene med atomvåpen; finnes det sikkerhetspolitiske argumenter eller humanitære argumenter og så videre. Eleven skal forsøke å sette seg inn i ulike posisjoner eller roller og finne fram til de mest relevante argumentene en slik person kan tenkes å bruke.

Forslag på posisjoner/roller eleven kan innta:

  • Natooffiser
  • President for en atomvåpenstat
  • Militærperson
  • Miljøaktivist
  • Lege
  • Fredsaktivist
  • FN-ansatt

 Forbered en presentasjon

Å forberede en presentasjon er alltid informativt og lærerikt. For atomvåpen kan en slik presentasjon handle om flere ulike perspektiv eller emneområder. Spørsmål som kan tas opp kan dels dreie seg om fakta og kunnskap, eller de kan handle om ulike verdimessige perspektiv, som juridiske, etiske eller miljømessige aspekter.

Emnene kan handle om geografiske, historiske eller politiske sider ved fordelingen av atomvåpen i verden i dag. Hvilke land er atomvåpenmakter; hvilke land står under beskyttelse fra atommakter; hvilke land tilhører atomvåpenfrie soner; hvilke land ønsker et forbud mot atomvåpen?

I et historisk perspektiv kan eleven fremstille utviklingen av verdens atomvåpenarsenaler fra 1945 fram til i dag. Når startet atommaktene med prøvesprengninger; hvor mange atomvåpen har de hatt frem til i dag; hvilke land har hatt eller har hatt planer om å utvikle atomvåpen, men har gitt dette opp?

Innen samfunnskunnskap kan det for eksempel dreie seg om sikkerhetspolitikk og maktbalanse; internasjonale avtaler om begrensninger i atomvåpenarsenalene; hva som er forskjellen på ikke-spredning og total nedrustning osv.

Slike fremstillinger kan deretter drøftes ut fra ulike verdimessige perspektiv på en måte som oppmuntrer til kritisk tenkning.

Skriv et brev

Når vi diskuterer atomvåpen, dreier det seg ofte om tekniske eller militærstrategiske aspekter: hvor mange våpen, hvor stor sprengkraft har de, hvor store ødeleggelser vil de skape osv. Vi kan lett glemme at våpnene og våpensystemene er utviklet av mennesker som arbeider innenfor det som ofte kalles det militær-industrielle komplekset, og at det står både politiske og økonomiske interesser bak slik utvikling.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, og den nederlandske organisasjonen Pax lager hvert år en rapport ”Don´t Bank on the Bomb” som handler om hvem som investerer penger i atomvåpen. Det dreier seg om flere hundre banker, bedrifter og fond. Rapporten forteller også om hvem av disse som har trukket seg ut av atomvåpenrelatert virksomhet.

En oppgave kan være å be elevene om finne hvilke norske finansieringsselskap som har eierandeler i bedrifter som bidrar til å produsere atomvåpen. Hvis de synes dette er galt, kan de skrive et brev til det norske selskapet eller fondet med argumenter for at man bør trekke seg ut av slik virksomhet.

Mer inspirasjon

I 2014 utga FN en bok skrevet av Dr. Kathleen Sullivan og Peter Lucas som heter Action for Disarmament, 10 things you can do! med idéer og forslag om hvordan man kan engasjere seg selv og andre i arbeidet for en atomvåpenfri verden. Boken kan bestilles på FN:s hjemmeside.

For flere ideer, se også på International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, skolemateriale.